Čermák a spol.

advokátska a patentová kancelária

Čermák a spol. logo

Intro ikona

“Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme?

S interpretáciou týchto otázok (a niekedy aj s odpoveďami) prichádza každá filozofia, každé náboženstvo, každý svetonázor. Aj takí protichodní myslitelia ako sv. Augustín a Jacques Monnod by sa možno zhodli na tom, že človek je tým, odkiaľ prichádza a kam ide, definovaný. Ak je esenciálnou vlastnosťou života jeho tendencia replikovať sa v určitej štruktúre, je možno esenciálnou vlastnosťou človeka tendencia podriadiť túto replikáciu individuálnym zámerom. Sme stvorení ako tvoriaci a tvoríme. Utvárame, uchovávame a pretvárame svet podľa jeho zákonitostí, ale aj podľa našich predstáv. Duševné vlastníctvo je jedným z právnych reflexov tejto esenciálnej ľudskej vlastnosti.”

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

JUDr. Karel Čermák jr., Ph.D., LL.M.
managing partner

Poskytujeme právne služby v oblasti
priemyselných práv, iných práv
duševného vlastníctva, obchodného
a občianskeho práva.

Sbírka zákonu

Sme advokátska a patentová kancelária so zameraním na právo duševného vlastníctva, najmä priemyselné práva a ochranné známky, a ďalej na obchodné a občianske právo. Po právnej stránke sme verejnou obchodnou spoločnosťou advokátov a poskytujeme právne služby podľa zákona č. 85/1996 Zb., o advokácii, v platnom znení. Disponujeme tímom viac než štyridsiatich odborníkov na právo a priemyselno-právnu problematiku vrátane pätnástich advokátov a piatich patentových zástupcov. Na trhu sme od júna 1990. Čermák a spol. je nositeľom viacerých domácich i zahraničných ocenení. K našim klientom dlhodobo patria významné české a zahraničné spoločnosti.

Čo robíme

V oblasti priemyselných práv vykonávame rešerše, zaisťujeme podávanie prihlášok patentov, úžitkových a priemyselných vzorov, ochranných známok, označení pôvodu a zemepisných označení, topografií polovodičových výrobkov, a to vrátane prípravy nevyhnutných podkladov. Priamo zastupujeme pred Úradom priemyselného vlastníctva ČR, Úradom priemyselného vlastníctva SR, Európskym patentovým úradom v Mníchove a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) v Alicante, ako aj pred Svetovou organizáciou duševného vlastníctva v Ženeve. V ostatných krajinách a teritóriách disponujeme rozsiahlou sieťou osvedčených podobne zameraných kancelárií. Zaisťujeme priemyselno-právnu ochranu po celom svete, vypracovávame vhodné stratégie pri postupe získavania priemyselno-právnej ochrany a príslušné rozpočty. Zaisťujeme správu a údržbu portfólií priemyselných práv. Zastupujeme v sporných konaniach týkajúcich sa priemyselných práv, najmä v určovacom konaní, v konaní o neplatnosti patentu, zrušení úžitkového vzoru, v konaniach o vyhlásení neplatnosti a o zrušení ochranných známok. Zastupujeme tiež pred súdmi v ČR a SR vo veciach porušovania práv týkajúcich sa duševného vlastníctva, vo veciach nekalej súťaže a občianskoprávnych a obchodných sporoch. Zastupujeme tiež v sporných konaniach pred Európskym patentovým úradom a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).

Zhrnutie

 • zastupovanie pred správnymi súdmi, Ústavním soudem ČR a Ústavným súdom SR;
 • zastupovanie pred európskymi súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva;
 • zastupovanie v správnych konaniach, sťažnosti rade pre reklamu, zastupovanie pred ÚOHS;
 • zastupovanie v súdnych konaniach vo veciach občianskych a obchodných veciach;
 • licenčné a iné zmluvy;
 • príprava právnych posudkov a stanovísk.
 • Právo duševného vlastníctva

  Medzi práva k duševnému vlastníctvu patria patenty a vynálezy, úžitkové vzory, priemyselné vzory, ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia, topografie polovodičových výrobkov, ako aj autorské právo a práva súvisiace s právom autorským. Medzi práva k duševnému vlastníctvu v širšom slova zmysle patrí i nekalá súťaž a obchodná firma (obchodné meno).

 • Priemyselné práva

  K priemyselným právam patria hlavne tie práva k duševnému vlastníctvu, ktoré podliehajú registrácií na Úrade priemyselného vlastníctva alebo podobnom úrade. Sú to hlavne patenty na vynálezy, úžitkové vzory, priemyselné vzory a ochranné známky.

 • Vynálezy/patenty a úžitkové vzory

  Vynálezy sú nové tvorivé riešenia. Tieto riešenia musia splňovať podmienku novosti a priemyselnej využiteľnosti a ďalej, v rôznej miere, tzv. vynálezcovskej úrovne. Právnou formou ochrany vynálezov sú patenty a úžitkové vzory, ktoré sa registrujú na Úrade priemyselného vlastníctva, popr. obdobných zahraničných alebo nadnárodných inštitúciách.

 • Právna ochrana značiek/ochrannej známky

  Značky sú slova, loga, symboly, obrázky a iné označenia, ktoré používajú podnikatelia na trhu k odlíšeniu svojich výrobkov a služieb. Právnou formou ochrany značiek sú hlavne ochranné známky. Ochranné známky sa registrujú na Úrade priemyselného vlastníctva alebo obdobných zahraničných medzinárodných, resp. nadnárodných inštitúciách. Za určitých okolností právny poriadok priznáva ochranu aj nezapísaným označeniam, t.j. značkám neregistrovaným ako ochranné známky.

 • Priemyselné vzory

  Priemyselné vzory sú estetické riešenia vzhľadu výrobku alebo jeho časti. Právnu ochranu priemyselného vzoru možno získať predovšetkým jeho registráciou na Úrade priemyselného vlastníctva ČR alebo Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu.

 • Nekalá súťaž

  Nekalou súťažou je jednanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozporu s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo zákazníkom. Medzi také jednania patrí napr. klamlivá reklama, neoprávnené používanie ochranných známok, ale aj nezapísaných značiek, parazitovanie na povesti, podplácanie, zľahčovanie a porušenie obchodného tajomstva. Proti nekalej súťaži sa dá brániť najmä žalobou pred civilnými súdmi.

 • Obchodné právo

  V oblasti obchodného práva poskytujeme poradenstvo pri obchodných transakciách, zaisťujeme tzv. due diligence pri nákupe spoločností a podnikov, pripravujeme spoločenské zmluvy, zaisťujeme zápisy do obchodného registra a zastupujeme v sporoch medzi spoločníkmi obchodných spoločností, obchodnými spoločnosťami a ich spoločníkmi a medzi podnikateľmi.

 • Občianske právo

  V oblasti občianskeho práva spisujeme všetky druhy zmlúv a právnych dokumentov, poskytujeme poradenstvo a zastupujeme v súdnych sporoch.

Váhy

“Naša politika právnej pomoci už štvrť storočia:

Prozreteľnosť voči úradom pri získavaní a registrácií práv.
Poctivosť k zmluvným partnerom pri prevodoch a využívaní práv.
Prísnosť proti porušovateľom pri obrane a presadzovaní práv.”

JUDr. Karel Čermák Dr.h.c.

JUDr. Karel Čermák, Dr. h.c.
senior partner

Ocenenia

 • Právnická firma roku 2020 v Českej republike v oboru duševného vlastníctva
 • Právnická firma roku 2017 v Českej republike v oboru duševného vlastníctva
 • Právnická firma roku 2014 v Českej republike
 • Právnická firma roku 2011 v oblasti duševného vlastníctva
 • Právnická firma roku 2011 v oblasti informačných technológií
 • IP Law Firm of the Year 2012 in the Czech Republic
 • IP Law Firm of the Year 2011 in the Czech Republic
 • IP Law Firm of the Year 2010 in the Czech Republic

Odkazy

The Legal 500: Patent Litigation Comparative Guide - Contributing firm – Petr Kusý

 https://www.legal500.com/guides/chapter/czech-republic-patent-litigation/?export-pdf

Sme tím odborníkov a špecializujeme sa na právo duševného vlastníctva

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Adresa

Čermák a spol.
Elišky Peškové 15
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefón

(+420) 296 167 111
fax: (+420) 224 946 724

Mapa

Čermák a spol. mapa

© 2022, Advokátska a patentová kancelária Čermák a spol.