Úvod
Služby
Prístup
Ľudia
Kontakt

„Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme?

S interpretáciou týchto otázok (a niekedy aj s odpoveďami) prichádza každá filozofia, každé náboženstvo, každý svetonázor. Aj takí protichodní myslitelia ako sv. Augustín a Jacques Monnod by sa možno zhodli na tom, že človek je tým, odkiaľ prichádza a kam ide, definovaný. Ak je esenciálnou vlastnosťou života jeho tendencia replikovať sa v určitej štruktúre, je možno esenciálnou vlastnosťou človeka tendencia podriadiť túto replikáciu individuálnym zámerom. Sme stvorení ako tvoriaci a tvoríme. Utvárame, uchovávame a pretvárame svet podľa jeho zákonitostí, ale aj podľa našich predstáv. Duševné vlastníctvo je jedným z právnych reflexov tejto esenciálnej ľudskej vlastnosti.”

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.
managing partner

Poskytujeme právne služby v oblasti priemyselných práv, iných práv duševného vlastníctva, obchodného a občianskeho práva.

Sme advokátska a patentová kancelária so zameraním na právo duševného vlastníctva, najmä priemyselné práva a ochranné známky, a ďalej na obchodné a občianske právo. Po právnej stránke sme verejnou obchodnou spoločnosťou advokátov a poskytujeme právne služby podľa zákona č. 85/1996 Zb., o advokácii, v platnom znení. Disponujeme tímom viac než štyridsiatich odborníkov na právo a priemyselno-právnu problematiku vrátane deviatich advokátov a piatich patentových zástupcov. Na trhu sme od júna 1990. Čermák a spol. je nositeľom viacerých domácich i zahraničných ocenení. K našim klientom dlhodobo patria významné české a zahraničné spoločnosti.

Čo robíme

V oblasti priemyselných práv vykonávame rešerše, zaisťujeme podávanie prihlášok patentov, úžitkových a priemyselných vzorov, ochranných známok, označení pôvodu a zemepisných označení, topografií polovodičových výrobkov, a to vrátane prípravy nevyhnutných podkladov. Priamo zastupujeme pred Úradom priemyselného vlastníctva ČR, Úradom priemyselného vlastníctva SR, Európskym patentovým úradom v Mníchove a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) v Alicante, ako aj pred Svetovou organizáciou duševného vlastníctva v Ženeve. V ostatných krajinách a teritóriách disponujeme rozsiahlou sieťou osvedčených podobne zameraných kancelárií. Zaisťujeme priemyselno-právnu ochranu po celom svete, vypracovávame vhodné stratégie pri postupe získavania priemyselno-právnej ochrany a príslušné rozpočty. Zaisťujeme správu a údržbu portfólií priemyselných práv. Zastupujeme v sporných konaniach týkajúcich sa priemyselných práv, najmä v určovacom konaní, v konaní o neplatnosti patentu, zrušení úžitkového vzoru, v konaniach o vyhlásení neplatnosti a o zrušení ochranných známok. Zastupujeme tiež pred súdmi v ČR a SR vo veciach porušovania práv týkajúcich sa duševného vlastníctva, vo veciach nekalej súťaže a občianskoprávnych a obchodných sporoch. Zastupujeme tiež v sporných konaniach pred Európskym patentovým úradom a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).

Zhrnutie

zastupovanie pred správnymi súdmi, Ústavním soudem ČR a Ústavným súdom SR;

– zastupovanie pred európskymi súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva;

– zastupovanie v správnych konaniach, sťažnosti rade pre reklamu, zastupovanie pred ÚOHS;

– zastupovanie v súdnych konaniach vo veciach občianskych a obchodných veciach;

– licenčné a iné zmluvy;

– príprava právnych posudkov a stanovísk.

Medzi práva k duševnému vlastníctvu patria patenty a vynálezy, úžitkové vzory, priemyselné vzory, ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia, topografie polovodičových výrobkov, ako aj autorské právo a práva súvisiace s právom autorským. Medzi práva k duševnému vlastníctvu v širšom slova zmysle patrí i nekalá súťaž a obchodná firma (obchodné meno).

K priemyselným právam patria hlavne tie práva k duševnému vlastníctvu, ktoré podliehajú registrácií na Úrade priemyselného vlastníctva alebo podobnom úrade. Sú to hlavne patenty na vynálezy, úžitkové vzory, priemyselné vzory a ochranné známky.

Vynálezy sú nové tvorivé riešenia. Tieto riešenia musia splňovať podmienku novosti a priemyselnej využiteľnosti a ďalej, v rôznej miere, tzv. vynálezcovskej úrovne. Právnou formou ochrany vynálezov sú patenty a úžitkové vzory, ktoré sa registrujú na Úrade priemyselného vlastníctva, popr. obdobných zahraničných alebo nadnárodných inštitúciách.

Značky sú slova, loga, symboly, obrázky a iné označenia, ktoré používajú podnikatelia na trhu k odlíšeniu svojich výrobkov a služieb. Právnou formou ochrany značiek sú hlavne ochranné známky. Ochranné známky sa registrujú na Úrade priemyselného vlastníctva alebo obdobných zahraničných medzinárodných, resp. nadnárodných inštitúciách. Za určitých okolností právny poriadok priznáva ochranu aj nezapísaným označeniam, t.j. značkám neregistrovaným ako ochranné známky.

Priemyselné vzory sú estetické riešenia vzhľadu výrobku alebo jeho časti. Právnu ochranu priemyselného vzoru možno získať predovšetkým jeho registráciou na Úrade priemyselného vlastníctva ČR alebo Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu.

Nekalou súťažou je jednanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozporu s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo zákazníkom. Medzi také jednania patrí napr. klamlivá reklama, neoprávnené používanie ochranných známok, ale aj nezapísaných značiek, parazitovanie na povesti, podplácanie, zľahčovanie a porušenie obchodného tajomstva. Proti nekalej súťaži sa dá brániť najmä žalobou pred civilnými súdmi.

V oblasti obchodného práva poskytujeme poradenstvo pri obchodných transakciách, zaisťujeme tzv. due diligence pri nákupe spoločností a podnikov, pripravujeme spoločenské zmluvy, zaisťujeme zápisy do obchodného registra a zastupujeme v sporoch medzi spoločníkmi obchodných spoločností, obchodnými spoločnosťami a ich spoločníkmi a medzi podnikateľmi.

V oblasti občianskeho práva spisujeme všetky druhy zmlúv a právnych dokumentov, poskytujeme poradenstvo a zastupujeme v súdnych sporoch.

„Naša politika právnej pomoci už štvrť storočia:

Prozreteľnosť voči úradom pri získavaní a registrácií práv.
Poctivosť k zmluvným partnerom pri prevodoch a využívaní práv.
Prísnosť proti porušovateľom pri obrane a presadzovaní práv.”

JUDr. Karel Čermák sr., Dr. h.c.
senior partner

Ocenenia

Právnická firma roku 2021 v Českej republike v oboru duševného vlastníctva
Právnická firma roku 2020 v Českej republike v oboru duševného vlastníctva
Právnická firma roku 2017 v Českej republike v oboru duševného vlastníctva
Právnická firma roku 2014 v Českej republike
Právnická firma roku 2011 v oblasti duševného vlastníctva
Právnická firma roku 2011 v oblasti informačných technológií
IP Law Firm of the Year 2012 in the Czech Republic
IP Law Firm of the Year 2011 in the Czech Republic
IP Law Firm of the Year 2010 in the Czech Republic

Odkazy

Sme tím odborníkov a špecializujeme sa na právo duševného vlastníctva

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.
managing partner

JUDr. Karel Čermák sr., Dr. h.c.
senior partner († 19.6.2017)

JUDr. Věra Čermáková
partner († 3.6.2019)

JUDr. Andrea Kůs Považanová
partner

Petr Kusý, LL.B. (Hons.)
advokát

Mgr. Martin Holý
advokát

Mgr. Hana Havlíčková
advokátka

Mgr. Karin Kusá
advokátka

Mgr. Dominik Bajger
právník

Ing. Josef Plicka
Český a evropský patentový zástupce

Ing. Karel Jůzl
Český a evropský patentový zástupce

Ing. Zdeněk Sadovský
Český a evropský patentový zástupce

Doc. Ing. Karel Čada, Ph.D.
Český a evropský patentový zástupce

Mgr. Jana Kunertová
patentový zástupce, evropský známkový zástupce

Ing. Miluše Burkartová
office manager

Tomáš Kalousek
referent – známkové oddělení – obnovy ochranných známek

Zuzana Jůzlová
patentový zástupce

Daniela Bartošová
referent – patentové oddělení

Kontaktujte nás

adresa

Čermák a spol.
Elišky Peškové 15
150 00 Praha 5
Česká republika

telefón

(+420) 296 167 111
fax: (+420) 224 946 724

© 2024, Advokátska a patentová kancelária Čermák a spol.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

managing partner

Narozen roku 1973. V roce 1996 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (magisterský studijní program). V letech 1994-1995 studoval na Univerzitě v Aix-en-Provence, Francie. V roce 1996 začal působit v advokátní kanceláři Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.). V roce 1997 absolvoval stáž u Gaedertz Rechtsanwälte, Kolín nad Rýnem. Působil též v advokátní kanceláři JUDr. Nykodýma v Praze. V roce 1998 obdržel titul Ph.D. na Karlově Univerzitě. V roce 2000 získal titul LL.M. na European Academy of Legal Theory v Bruselu. Od roku 2000 partner Čermák a spol.
Specializuje se na právo duševního vlastnictví, mezinárodní právo soukromé, nekalou soutěž, ochranné známky, léčiva, obchodní právo, fúze a akvizice. Je autorem řady publikací a článků v oblasti duševního vlastnictví, občanského práva a právní teorie, včetně „Právní aspekty doménových jmen“ (společně s JUDr. Pelikánovou), Linde Praha 2000, „Handbuch für Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ (Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht), C.H.Beck Mnichov, 2002, „Metodologie vymáhání práv k duševnímu vlastnictví I,II“, Praha, 2007. Je členem České národní skupiny AIPPI.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, němčina a francouzština.

JUDr. Karel Čermák sr., Dr. h.c.

senior partner († 19.6.2017)

Narozen roku 1934 († 19.6.2017). V roce 1959 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1961-1990 působil jako advokát v Advokátní poradně číslo 1, Praha, v roce 1990 starší společník Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.). V lednu 1990 se stal předsedou České advokátní komory. Ve funkci do roku 1994, poté viceprezident a člen představenstva. Podle nového zákona o advokacii v roce 1996 předseda spojené Komory. Znovu zvolen v roce 1999 na další 3 roky. Rozhodce u Rozhodčího soudu při České hospodářské komoře a České agrární komoře, u Rozhodčího soudu při Mezinárodní hospodářské komoře ve Vídni a Mezinárodního arbitrážního centra pro duševní vlastnictví v Ženevě. V roce 1994 obdržel “Vyznamenání za zásluhy o Republiku Rakousko”, udělenou prezidentem Rakouské republiky. V září 2003 byl jmenován ministrem spravedlnosti České republiky. V červnu 2004 rezignoval a stal se opět vedoucím společníkem Čermák a spol. V roce 2005 získal titul „Právník roku“. Specializuje se na právo duševního vlastnictví a arbitráž.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, němčina, francouzština.

JUDr. Věra Čermáková

partner († 3.6.2019)

Narozena 1936 († 11.6.2019). V roce 1959 promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1961 působila jako koncipientka v Advokátní poradně v Pardubicích. Specializovala se na právo rodinné, majetkové a trestní právo mladistvých. Od roku 1963 působila v Advokátní poradně č. 2 v Praze. V letech 2004 – 2014 působila jako advokát v advokátní kanceláři Brož & Sokol. Od roku 2013 působila jako samostatný advokát. V roce 2018 nastoupila jako advokát do advokátní kanceláře Čermák a spol.

Jazykové znalosti: čeština, němčina, ruština.

JUDr. Andrea Kůs Považanová

partner

Narozena roku 1974. V letech 1993 – 1998 studium na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Absolvovala odborné stáže na Ústavním soudu v Košicích (1997), v Radě Evropy ve Štrasburku (1999), na Mezinárodním institutu veřejné správy v Paříži (1999) a u Evropského soudního dvora v Lucembursku (2002 – 2003). V roce 2001 – rigorózní práce na téma „Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a konanie před ním“. V letech 1998 – 2002 právní poradce Ministerstva spravedlnosti SR. Od roku 2003 advokátní koncipientka v advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Od roku 2005 je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory. Ve stejném roce byla zapsána i do seznamu advokátů Slovenské advokátní komory. Zabývá se především právem duševního vlastnictví a občanským právem. Od roku 2010 je partnerem advokátní společnosti Čermák a spol.

Jazykové znalosti: čeština, slovenština, angličtina a francouzština.

Petr Kusý, LL.B. (Hons.)

advokát

V roce 2005 promoval na Právnické fakultě univerzity Victoria University of Wellington, na Novém Zélandě. V roce 2006 byl zapsán jako advokát na Novém Zélandě “barrister and solicitor of the High Court of New Zealand.“ Od roku 2007 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory jako advokát práva Nového Zélandu a práva mezinárodního. V témž roce nastoupil do advokátní a patentové kanceláře Čermák a spol.

V rámci advokátní a patentové kanceláře Čermák a spol. pracuje na celé agendě duševního vlastnictví; od autorských práv, přes nekalou soutěž, ochranné známky, ochranu obchodního tajemství až po průmyslové vzory, užitné vzory a patentovou agendu. Je schopen pomoci při prvotní koncepci budoucího duševního vlastnictví, v řízení o přihlášce průmyslového vlastnictví a při vymáhání již existujících práv.

Především se však specializuje na koordinaci sporů a soudních sporů a má značné zkušenosti ve vedení složitých patentových soudních sporů. V těchto sporech vystupovaly jak malé a střední podniky z oblasti mechanické výroby, tak největší mezinárodní farmaceutické společnosti. Účastnil se sporů probíhajících jak v České republice, tak na Slovensku.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina.

Mgr. Martin Holý

advokát

Narozen roku 1978. V roce 2005 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a nastoupil do právního oddělení Úřadu průmyslového vlastnictví, kde působil 2 roky. Poté nastoupil do advokátní kanceláře Čermák a spol. jako advokátní koncipient. Od roku 2009 působí v kanceláři jako advokát. Specializuje se na právo duševního vlastnictví, zejména právo ochranných známek a dále na nekalou soutěž a obchodní právo.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, španělština, ruština (pasivní znalost).

Mgr. Hana Havlíčková

advokátka

Narozena roku 1978. V roce 2002 promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (téma diplomové práce: „Srovnání právní úpravy pěstounské péče v ČR a v Anglii“); v roce 2002 nastoupila do advokátní a patentové kanceláře Čermák Hořejš Matějka a spol. (nyní Čermák a spol.) jako advokátní koncipientka. Od roku 2006 je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory Specializuje se na právo duševního vlastnictví, zejména právo ochranných známek a dále na obchodní a občanské právo.

Jazykové znalosti: český jazyk, anglický jazyk.

Mgr. Karin Kusá

advokátka

Narozena roku 1977. V roce 2004 promovala na právnické fakultě Západočeské univerzity. Po ukončení studia absolvovala pracovní stáž v advokátní kanceláři Steinhoff & Partner v Severním Porýní-Westfálsku v Německu. Poté nastoupila do
advokátní kaceláře Rödl & Partner v Praze a od roku 2005 působí v advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Od roku 2008 je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory. Specializuje se na právo duševního vlastnictví, zejména právo ochranných známek a dále na nekalou soutěž a obchodní právo.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, němčina, řečtina (pasivní
znalost).

Mgr. Dominik Bajger

právník

Narozen roku 1995 v Českém Těšíně. V roce 2019 promoval na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V průběhu studia absolvoval praxi v československé advokátní kanceláři v Bratislavě. V roce 2019 nastoupil do advokátní kanceláře Čermák a spol., kde zastává pozici právníka. Specializuje se především na právo duševního vlastnictví, zejména právo ochranných známek a dále na nekalou soutěž a obchodní právo.

Jazykové znalosti: čeština, slovenština, polština, angličtina, francouzština.

Ing. Josef Plicka

Český a evropský patentový zástupce

Narozen roku 1944. V roce 1968 promoval na fakultě strojního inženýrství Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Absolvoval mimo jiné Ústřední patentový institut (CIPK) v Moskvě (1975), stáž v Evropském patentovém úřadě v Mnichově a Haagu (1991) a odborný kurz FICPI EURO-SEAD v Palermu a Sorrentu (2002). Od roku 1968 pracoval jako patentový průzkumový specialista a expert na metodické a mezinárodní otázky v Patentovém úřadě v Praze. Jako odborný poradce byl vyslán Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) na přednáškovou misi v oblasti průmyslové ochrany do Jemenu v rámci rozvojového programu OSN (1989). Od roku 1998 působí jako patentový zástupce a posléze evropský patentový zástupce v advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Je oprávněn k řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), Evropským patentovým úřadem (EPO) a Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu ‑ ochranné známky a průmyslové vzory (OHIM). Specializuje se na patentovou ochranu a na otázky ochrany průmyslového a duševního vlastnictví v tuzemsku i v zahraničí. Je prezidentem České národní sekce FICPI.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, ruština.

Ing. Karel Jůzl

Český a evropský patentový zástupce

Narozen roku 1941. V roce 1963 promoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V letech 1963-1967 pracoval v Ústavu makromolekulární chemie ČSAV jako výzkumný pracovník; 1968-1990 zaměstnán na Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v různých zařazeních, především jako průzkumový referent a pracovník oddělení sporných řízení; roku 1991 se stal patentovým zástupcem zapsaným v rejstříku Komory patentových zástupců s oprávněním pro oblast ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti a práv na označení. Téhož roku přešel do advokátní kanceláře Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.), od roku 2002 je evropským patentovým zástupcem. Od července roku 2011 pracuje jako samostatný patentový zástupce, nadále však v úzké spolupráci s kanceláří Čermák a spol. Specializuje se na sporná řízení a řízení o přihláškách vynálezů a půmyslových vzorů vedená před ÚPV, všeobecně z oboru chemie a chemické technologie, zvláště chemie léčiv a přilehlých oblastí, včetně biologických postupů a aplikací. Na základě svých zkušenosti dlouhodobě dosahuje vysoké úspěšnosti při řízení o určení, zrušení či výmazu a při rozkladovém řízení ve věcech patentů a užitných vzorů. Podílí se na řízení o patentových přihláškách před zahraničními patentovými úřady. Ve spolupráci s advokáty připravuje a zpracovává diskusi technických aspektů při soudních sporech. Absolvoval řadu kurzů pořádaných Evropským patentovým úřadem a Evropskou lékovou agenturou (EMA) a sleduje vývoj v oboru účastí na různých konferencích apod.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, němčina.

Ing. Zdeněk Sadovský

Český a evropský patentový zástupce

Narozen roku 1946. V roce 1969 promoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pracoval jako technolog v ČKD Praha (1969-1971), jako referent na Úřadu průmyslového vlastnictví (1971-1990). Od roku 1991 pracuje v advokátní a patentové kanceláři Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.). Od roku 1996 je patentovým zástupcem pro patenty a ochranné známky, od roku 2002 pak evropským patentovým zástupcem.

Jazykové znalosti: čeština, němčina, angličtina.

Doc. Ing. Karel Čada, Ph.D.

Český a evropský patentový zástupce

Narozen roku 1946, je absolventem Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze (1964 – 1969), Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1973 – 1978) a Vysoké školy ekonomické v Praze – Ph.D. (2005 – 2009). V roce 1994 absolvoval studijní pobyt na JAICA (Tokio – Průmyslově právní ochrana) a v roce 2000 studijní pobyt v rámci International visitor program (Washington – Ochrana intelektuálního vlastnictví). Vedl českou delegaci na diplomatických konferencích o ochraně průmyslového vlastnictví, na Správní radě Evropské patentové organizace (2002 – 2009) a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (2004 – 2009). Pracoval ve společnosti Teplotechna (1971 – 1990) jako vedoucí patentového oddělení, ve Federálním úřadě pro vynálezy a Úřadě průmyslového vlastnictví jako náměstek předsedy (1990 – 1998) a předseda úřadu (1999 – 2009). Nyní pracuje v advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Je autorem několika publikací z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze o.p.s a Vysoké škole ekonomické v Praze.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina.

Mgr. Jana Kunertová

patentový zástupce, evropský známkový zástupce

V současné době na mateřské dovolené

Ing. Miluše Burkartová

office manager

Narozena roku 1974. V roce 1999 promovala na Slezské univerzitě v Opavě. Od roku 2006 pracuje v advokátní kanceláři Čermák a spol. jako office manager.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina.

Tomáš Kalousek

referent – známkové oddělení – obnovy ochranných známek

Narozen roku 1993. Vystudoval Střední zemědělskou školu – obor přírodovědné lyceum, kterou dokončil v roce 2013. V listopadu 2017 nastoupil do advokátní kanceláře Čermák a spol., kde pracoval jako asistent oddělení ochranných známek. Od roku 2019 působí jako referent oddělení ochranných známek.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina.

Zuzana Jůzlová

referent – patentové oddělení

Narozena roku 1965. V roce 1998 absolvovala studium Institutu průmyslové právní ochrany při Úřadu průmyslového vlastnictví. V advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. pracuje od roku 1991 jako asistentka patentového zástupce.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina.

Daniela Bartošová

referent – patentové oddělení

Narozena roku 1951. V roce 1970 maturovala na Střední všeobecně vzdělávací škole , v roce 1974 ukončená Střední škola sociálně právní. Do advokátní kanceláře Čermák a spol. nastoupila v roce 1997 jako asistentka. V současné době pracuje v patentovém oddělení a jako asistentka dr. Karla Čermáka st.

Jazykové znalosti: čeština, němčina, angličtina (pasivně).